Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης, μεταξύ της ΔΕΥΑΜ και του αναδόχου «ΑΚΑΤΤ Α.Ε.» για την υλοποίηση του σημαντικού έργου για το νησί μας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης, ποσότητας, ποιότητας – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης των διαρροών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Μυκόνου», κατόπιν ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού.

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα τοπικών σταθμών ελέγχου, σε επιλεγμένα κομβικά σημεία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μυκόνου, και της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου. Οι σταθμοί θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την πίεση του νερού και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς.

Παράλληλα, θα τοποθετηθούν 200 ψηφιακά υδρόμετρα που θα παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής μετρήσεων ακριβείας με σκοπό τη δραστική μείωση διαρροών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας / εγκατάστασης ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Επιπλέον, στα πλαίσια της σύμβασης προβλέπεται η παράδοση σε θέση πλήρους λειτουργίας του συστήματος, δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας τουλάχιστον 3 μηνών, η εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία-συντήρηση-επισκευή συστήματος και η προμήθεια με κατάλληλα προγράμματα-βιβλία-εγχειρίδια.

Το συνολικό ποσό του έργου μετά την έκπτωση ανέρχεται στα 635.940 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, σε σχετική του δήλωση τόνισε:

«Η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και προτεραιότητά μας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με το συγκεκριμένο έργο επιχειρούμε τη δραστική μείωση των αφανών διαρροών και την ενεργό συμμετοχή των δημοτών και επισκεπτών, στην προσπάθεια ελέγχου και εξοικονόμησης νερού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με έμφαση στην τουριστική περίοδο, που αποτελεί και την περίοδο αιχμής.

Θέλω να ευχαριστήσω τη ΔΕΥΑΜ και τις αρμόδιες υπηρεσίες και να επαναλάβω τη δέσμευσή μας για τη διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων με επίκεντρο την ανάπτυξη υποδομών προς όφελος των δημοτών μας, αλλά και των επισκεπτών».

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ