ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                  Μύκονος, 01-09-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Θέμα: Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ

Ο Δήμος Μυκόνου έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το νησί της Μυκόνου.
Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαβούλευση ανάμεσα στην ανάδοχη
εταιρεία, την ομάδα εργασίας του Δήμου Μυκόνου (αποτελούμενη από
αιρετούς, δημοτικούς συμβούλους και επιστήμονες του Δήμου) και τους
εμπλεκόμενους φορείς του νησιού που είχαν προσκληθεί να συμμετέχουν.
Σε συνέχεια υλοποίησης του έργου, ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την
ανάπτυξη της Γεωχωρικής Εφαρμογής Πληθοπορισμού και πύλης ανοικτών
Δεδομένων για τη διοργάνωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και
την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου, η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία
και σχεδιάστηκε με επίκεντρο τη συμμετοχή των πολιτών στη συλλογή
απόψεων, ιδεών αλλά και τη διαμόρφωση προτάσεων.
Στόχος της διαδικασίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας του Δήμου, η
βελτίωση της ασφάλειας, των περιβαλλοντικών συνθηκών της πόλης καθώς
και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας
των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.
Βασικό ζητούμενο της ψηφιακής πλατφόρμας είναι η αναζήτηση της σχέσης
κατοίκου – νησιού, της σχέσης που έχουν οι κάτοικοι με τους κύριους πόλους
ενδιαφέροντος, σε σημερινό χρόνο, καθώς και η γνώμη τους σχετικά με τις

2
αρχές σχεδιασμού και τη διαχείρισή του χώρου και των μετακινήσεών τους
βάσει των προσδοκιών τους.
To crowdsourcing (πληθοπορισμός) είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στο
σχεδιασμό που οφείλει την ύπαρξή του στο διαδίκτυο και τις διαδραστικές
τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.
Βασική αρχή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι η
συμμετοχικότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατοίκων και
επαγγελματιών. Άλλωστε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία του 2000
και την οδηγία 2003/35/ΕΚ, αποτελεί θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα η
συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν
σε προγράμματα, πολιτικές, σχέδια, έργα και δραστηριότητες που έχουν
επίπτωση στο περιβάλλον.
Σε αυτά τα πλαίσια, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαδικασία,
συμπληρώνοντας τα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, να καταθέσετε τα
προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας, τις ιδέες σας για
ένα καλύτερο νησί, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://mykonosmobility.wixsite.com/sump/?fbclid=IwAR1VsOk_iOY7JdvDP3

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ