Μύκονος, 05-08-2020

Η ΔΕΥΑΜ σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς πραγματοποιούν όλους
τους απαραίτητους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το εργαστήριο του ΠΑΚΟΕ δεν είναι διαπιστευμένο και εφαρμόζει επιστημονικά
αναξιόπιστες μεθόδους.

Με αίσθημα ευθύνης και με αφορμή δημοσιεύματα, που αφορούν μετρήσεις που
πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ, ως εργαστήριο αναλύσεων νερού, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι:

1.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συγκεκριμένα η ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, σε συνεργασία με τα Αναλυτικά Εργαστήρια
Αθηνών που ελέγχουν το νερό σε πάνω από 150 Δήμους και ΔΕΥΑ από όλη τη
χώρα (μεταξύ αυτών οι μεγαλύτεροι Δήμοι της χώρας όπως ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου κλπ) εφαρμόζει εδώ και χρόνια:
 Μηνιαίες δειγματοληψίες σε όλο το δίκτυο του νερού.
 Μηνιαίες δειγματοληψίες στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού.
Τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών είναι από τα μεγαλύτερα εργαστήρια της
χώρας σε αναλύσεις νερού και δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ποιοτικού
Ελέγχου τα τελευταία 30 χρόνια.
Τα Εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για
το σύνολο των εργαστηριακών αναλύσεων με βάση την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και
Κοινοτική νομοθεσία, του Διεθνούς Οργανισμού Διαπιστευμένων Εργαστηρίων
(ILAC), και τα Πιστοποιητικά Αναλύσεων είναι σε πλήρη συμφωνία και γίνονται
αποδεκτά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).
Ετησίως ελέγχονται από ανεξάρτητο Δημόσιο Φορέα (ΕΣΥΔ), ο οποίος και
τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025, και

ειδικότερα την αξιοπιστία των αναλύσεων μέσα από ένα ολοκληρωμένο Σύστημα
Ελέγχου Ποιότητας, που έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για την παρακολούθηση της
εγκυρότητας των αναλύσεων που αναλαμβάνονται.
2. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Το ΠΑΚΟΕ, στερείται οποιασδήποτε εργαστηριακής διαπίστευσης, τα
αποτελέσματα που εκδίδει είναι επισφαλή και σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις
απαιτήσεις της Νομοθεσίας. Δηλαδή το εργαστήριο ΠΑΚΟΕ δεν είναι
νομιμοποιημένο και εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί αναλύσεις νερού.
Σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΟΙΚΟνομία» (ΠΑΚΟΕ), για μετρήσεις που
πραγματοποίησε το ΠΑΚΟΕ σε εργαστήριο αναλύσεων νερού θα θέλαμε να
επισημάνουμε τα παρακάτω:
 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το πόσιμο νερό Γ1 (δ)/ΓΠ
οικ.67322, (παράγραφος 1 Παραρτήματος ΙΙΙ) "τα ιδιωτικά εργαστήρια πρέπει
να είναι διαπιστευμένα κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17025. Η ίδια
απαίτηση (Διαπίστευση κατά ISO 17025) υπάρχει βέβαια και στην νέα
Νομοθεσία για το θαλασσινό νερό.
 Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. εγκύκλιο Δ1(δ)/Γ.Π. οικ16518/27-2-2018/Υπ.
Υγείας, επανακαθορίζεται εκ νέου η απαίτηση των Διαπιστευμένων
Εργαστηρίων ως εργαστηρίων που έχουν το δικαίωμα να
πραγματοποιούν ελέγχους για την παρακολούθηση της ποιότητας του
νερού.
 Σύμφωνα με την Αριθμ. H.Π. 8600/416/E103, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2006/7 ΕΚ σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας
των υδάτων κολύμβησης, επανακαθορίζονται οι συνθήκες
δειγματοληψίας και ανάλυσης, οι οποίες απαιτούν τη Διαπίστευση στα
εργαστήρια που εξετάζουν θαλάσσια νερά κολύμβησης.
 Επιπλέον καθορίζεται, όχι μόνο η απαίτηση της Διαπίστευσης, αλλά
και η τήρηση συγκεκριμένων εργαστηριακών απαιτήσεων,
(παραμετρικές τιμές της νομοθεσίας), ως επιπλέον απαίτηση ικανότητας των
εργαστηρίων.
 Λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο η συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης
του Συστήματος Ποιότητας ενός εργαστηρίου με τις απαιτήσεις του ISO
17025, αποδεικνύει την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Εργαστήρια που δεν διαθέτουν
διαπίστευση, δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα.
 Όπως γίνεται αντιληπτό, λόγω του ότι το ΠΑΚΟΕ, στερείται
οποιασδήποτε εργαστηριακής διαπίστευσης, τα αποτελέσματα που
εκδίδει είναι επισφαλή και σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις απαιτήσεις
της Νομοθεσίας.
 Η επιστημονική ανεπάρκεια του συγκεκριμένου "εργαστηρίου ΠΑΚΟΕ",
έγκειται όχι μόνο στην παντελή έλλειψη αξιοπιστίας των αναλυτικών
μεθόδων που ακολουθούνται (θυμίζουμε για ακόμα μία φορά ότι το
εργαστήριο ΠΑΚΟΕ δεν είναι νομιμοποιημένο και εξουσιοδοτημένο να
πραγματοποιεί αναλύσεις νερού), αλλά και στην παντελή έλλειψης
αξιολόγησης των "αποτελεσμάτων" που εκδίδει αυτό το ίδιο, και
συγκεκριμένα:
 Αναφέρει προσδιορισμό μικροβίων που δεν απαιτεί η
ισχύουσα Νομοθεσία (π.χ. στα θαλάσσια συγκεκριμένα
μετρώνται τα κολοβακτηρίδια, εννοώντας τα
κολοβακτηριοειδή που δεν τα απαιτεί η νομοθεσία, ενώ
κάνει μέτρηση και για την E. coli με λάθος όμως όρια!!)
 Αναφέρει λάθος όρια π.χ.
 αναφερόμενο όριο για εντεροκόκκους σε θαλασσινό
νερό τα 100 cfu/100 ml, ενώ το συγκεκριμένο όριο για
τα νερά εξαιρετικής ποιότητας είναι τα 200 cfu/100 ml.
 αναφερόμενο όριο για την αγωγιμότητα στο πόσιμο
νερό τα 1000 μS/cm ενώ το νομοθετικό όριο είναι 2.500
μS/cm.

 Τα αποτελέσματα που εκδίδει για το θαλασσινό νερό, αν
συγκριθούν με τα νομοθετικά όρια, χαρακτηρίζουν το θαλάσσιο
νερό ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Εξετάζει το επιφανειακό νερό του φράγματος, ως πόσιμο (!!!!!), πριν να
υποστεί την ενδεδειγμένη επεξεργασία.

Αναφορικά με το φαινόμενο της εμφάνισης νεκρών ψαριών στην λιμνοδεξαμενή
Μαραθιού της Νήσου Μυκόνου, που εμφανίστηκε το 2015, η Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου

διαθέτει μελέτη 90 σελίδων που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015, με τίτλο
« Προκαταρκτική άμεση διερεύνηση της εμφάνισης νεκρών ψαριών στην
λιμνοδεξαμενή Μαραθιού της Ν. Μυκόνου», με συμπεράσματα:
Ο θάνατος των ψαριών προήλθε από την δυσκολία αναπνοής (ασφυξία), που
οφείλονται σε συνθήκες χαμηλής συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου και ήταν
παροδικού χαρακτήρα (επεισόδιο αποξυγόνωσης), χωρίς κανένα κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία.
Επισημαίνεται εδώ, ότι το φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια από το 2015 έως
σήμερα δεν έχει ξαναεμφανιστεί.
Επιπροσθέτως, σας παραθέτουμε δημοσιεύματα της εφημερίδας «Καθημερινής»
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, καθώς και απόσπασμα από τη συνεδρίαση της
Βουλής και συγκεκριμένα από την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος στις 30/07/2020 με θέμα «την
οικολογική κατάσταση των υδάτων κολύμβησης»:

i) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 03.08.2016
«Παραπλανητική η πρόσφατη έκθεση για τις παραλίες»
Απάντηση στη σειρά πρόσφατων δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε μεγάλο αριθμό
ακατάλληλων παραλιών σε πολλά σημεία της επικράτειας έδωσε χθες με ανακοίνωσή
της η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πάνω από το 97% των υδάτων κολύμβησης στην
Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής κατάστασης για κολύμβηση και τα υπόλοιπα
ως καλής κατάστασης και βάσει των αποτελεσμάτων αυτών η χώρα μας τοποθετείται
μεταξύ των πρώτων στην Ε.Ε.». Επιπλέον, συνεχίζει η ανακοίνωση, «με πάνω από
το 92% των παραλιών και των ακτών κολύμβησης της Ελλάδας να έχουν
αξιολογηθεί», ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment
Agency) «ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα ύδατα της Ελλάδας είναι μεταξύ των
καθαρότερων στον κόσμο».
Η ειδική γραμματεία σημειώνει ότι η έκθεση του ΠΑΚΟΕ με τα ευρήματα
ακαταλληλότητας έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες μετρήσεις. Η ανακοίνωση είναι
καταπέλτης για τις μεθόδους της οργάνωσης. Όπως αναφέρει: «Πλην της αοριστίας
της εν λόγω έκθεσης (υπάρχει επίκληση εργαστηρίων χωρίς ωστόσο να
κατονομάζονται και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο είναι
διαπιστευμένα), της καταφανούς έλλειψης επιστημονικής πληρότητας του ΠΑΚΟΕ για

τη σύνταξη τέτοιων εκθέσεων και της εν γένει αντίθεσης τέτοιου είδους
δραστηριότητας με την καθιερωμένη από τις προδιαγραφές διαδικασία, σημειώνουμε
ότι η λήψη και ανάλυση τυχαίων δειγμάτων με τρόπο μη επιστημονικό σαφώς εγείρει
αμφιβολίες ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των αποτελεσμάτων,
παραπλανεί και μειώνει το ζωτικής σημασίας τουριστικό προϊόν της χώρας μας».
ii) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 06.08.2016
«Αμφιλεγόμενες μετρήσεις υδάτων»
Σειρά δημοσιευμάτων τις τελευταίες εβδομάδες για τις συνθήκες καθαριότητας που
επικρατούν στις παραλίες πολλών περιοχών έχει προκαλέσει ανησυχία στους
λουόμενους και έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές. Ορισμένοι δήμαρχοι
μάλιστα αφήνουν σαφείς υπόνοιες για ύποπτες πρακτικές του φορέα που έκανε τις
μετρήσεις, του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).
Ο Χρήστος Παγώνης, δήμαρχος Χαλκίδας, μιλώντας στην «Κ», αναφέρει ότι στις 20
Ιουνίου έλαβε επιστολή από το ΠΑΚΟΕ για τη διοργάνωση εκδήλωσης οικολογικής
ευαισθητοποίησης στην πόλη του, που επελέγη –όπως ισχυρίζεται ότι του ανέφερε η
οργάνωση– για την υποδειγματική καθαρότητα των παραλιών της. Το κόστος της
εκδήλωσης ήταν 8.000 ευρώ, 30% του οποίου –2.400 ευρώ– ζητούσε η οργάνωση
να καλυφθούν από τον δήμο. «Δεν δέχθηκα την πρόταση» λέει ο κ. Παγώνης. «Λίγες
μέρες αργότερα, δημοσιοποιήθηκαν οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ, που έβγαζαν
ακατάλληλη για κολύμβηση ακόμα και παραλία που έχει πάρει γαλάζια σημαία».
Λίγο αργότερα, στα μέσα Ιουλίου, ο δήμαρχος Αγκιστρίου Γιάννης Αθανασίου
κατέθεσε μήνυση κατά του ΠΑΚΟΕ για τις μετρήσεις του στο νησί. Ο δήμαρχος, σε
σχετική ανακοίνωσή του, έκανε κι αυτός –όπως και ο κ. Παγώνης– αναφορά σε
πρόταση του ΠΑΚΟΕ μέσα στον Ιούνιο για μερική χρηματοδότηση εκδήλωσης από
τον δήμο, που επελέγη «για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης». Η πρόταση
είχε απορριφθεί και το ΠΑΚΟΕ στη συνέχεια είχε κρίνει ακατάλληλες παραλίες που,
όπως ισχυρίστηκε στην καταγγελία του ο κ. Αθανασίου, βρέθηκαν να είναι εντός των
φυσιολογικών ορίων από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων.
Τα ευρήματα του ΠΑΚΟΕ έχουν ταράξει τα νερά ευρύτερα. Στην Αττική, τον
Κορινθιακό και τον Ευβοϊκό Κόλπο, σε μετρήσεις που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα
Ιουνίου, 57 από τις 153 ελεγχθείσες παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση.

Ακολούθησαν αντίστοιχες ανακοινώσεις για ακατάλληλες παραλίες, με υψηλές
συγκεντρώσεις μικροβίων όπως οι εντερόκοκκοι και τα e.coli, στα νησιά του
Αργοσαρωνικού, στις ακτές του Μεσσηνιακού, του Μαλιακού και του Παγασητικού
Κόλπου και αλλού. Η πιο πρόσφατη αντίδραση ήλθε από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου,
σχετικά με τον χαρακτηρισμό της παραλίας της Κορώπης ως ακατάλληλης από το
ΠΑΚΟΕ.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων χαρακτήρισε την παραλία το 2015 ως εξαιρετικής
ποιότητας – αξιολόγηση που έλαβαν 1.499 από τις 1.508 παραλίες όπου έγιναν οι έξι
προβλεπόμενες δειγματοληψίες (μία για καθέναν από τους πέντε μήνες της
κολυμβητικής περιόδου και μία πριν). «Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
καθαρογράφεται και θα υποβάλουμε τη μήνυση για δυσφήμηση έως την επόμενη
εβδομάδα» λέει στην «Κ» ο δήμαρχος Ν. Πηλίου, Νικόλαος Φορτούνας, που
ισχυρίζεται ότι ο δήμος δεν είχε καμία γνώση του πού και πότε έγινε η δειγματοληψία
από το ΠΑΚΟΕ. «Πρέπει κάποιος να σταματήσει αυτούς τους περίεργους
σχηματισμούς, που στο όνομα της οικολογικής ευαισθησίας πλήττουν την εικόνα μιας
περιοχής».
Ο αρμόδιος κρατικός φορέας συμμερίζεται τον σκεπτικισμό των πληττόμενων ΟΤΑ
απέναντι στα ευρήματα της ΠΑΚΟΕ. «Δεν αρκούν οι μετρήσεις που κάνουν για να
χαρακτηριστεί η ποιότητα των υδάτων» δηλώνει στην «Κ» ο Ιάκωβος Γκανούλης,
ειδικός γραμματέας Υδάτων. «Τα στοιχεία που μετράνε είναι ιδιαίτερα μεταβλητά και
μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τον καιρό ή τον άνεμο». Ο κ. Γκανούλης τονίζει ότι
η οργάνωση «δεν είναι επίσημα διαπιστευμένη» και «είναι άγνωστο αν ακολουθεί
επιστημονικά αποδεκτά πρωτόκολλα».
Οι έλεγχοι γίνονται με αναθέσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια (που είναι
καταγεγραμμένα στο ΕΣΥΔ). Το ΠΑΚΟΕ δηλώνει ότι συνεργάζεται με το ΕΜΠ, αλλά ο
Ανδρέας Ανδρεαδάκης, καθηγητής Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο ΕΜΠ και
διευθυντής του εργαστηρίου υγειονομικής τεχνολογίας, που είναι διαπιστευμένο για
τέτοιες μετρήσεις, λέει στην «Κ» ότι δεν σχετίζεται με την οργάνωση. «Τους είχα
ζητήσει δημοσίως πριν κάποιες εβδομάδες να πουν με ποιον συνεργάζονται στο
Πολυτεχνείο. Δεν απάντησαν ποτέ» σημειώνει, χαρακτηρίζοντας τις πρακτικές τους
«αδιαφανείς» και «αντι-επιστημονικές».

iii) Απόσπασμα από την ομιλία του Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου
Κωνσταντίνου Αραβώση, στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής,
την Πέμπτη 30.07.2020

«Τώρα το άλλο που θα ήθελα να πω είναι σε σχέση με τις μετρήσεις. Αυτό
που είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, είναι ότι πρέπει να το
γνωρίζουν και οι πολίτες αυτό, ότι το μόνο αξιόπιστο δίκτυο μετρήσεων
που κάναμε στα πλαίσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
της Γενικής Γραμματείας. Αυτό είναι το μόνο αξιόπιστο. Υπάρχουν κάποιοι
ιδιωτικοί φορείς όπως ο ΠΑΚΟΕ, οι οποίοι κάνουν μετρήσεις και έχουν το
δικαίωμα, ο καθένας μπορεί να μετρήσει και ένας ιδιώτης μπορεί να πάει
να μετρήσει και καλά θα κάνει. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι αξιόπιστες
αυτές οι μετρήσεις και κατά πόσο είναι πιστοποιημένες, γιατί δεν είναι να
μετράς αλλά είναι και το πώς μετράς, με τι διαδικασίες, με τι προδιαγραφές
και από ποιόν είσαι πιστοποιημένος. Θα ήθελα λοιπόν να το κάνουμε
γνωστό και στους πολίτες, ότι δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα αλλά
γενικότερα, το μόνο δίκτυο το οποίο είναι πιστοποιημένο αυτή τη στιγμή
είναι το δίκτυο του Υπουργείου Περιβάλλοντος., οι μετρήσεις είναι απόλυτα
ασφαλείς και συγκεκριμένες και οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκεί
θα πρέπει να προστρέχουν, σε αυτές τις μετρήσεις θα πρέπει να
βασίζονται προκειμένου να γνωρίζουν την πραγματικότητα. Και σε σχέση
με την καθυστέρηση που παρατηρείται, που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε
την ποιότητα των ακτών κολύμβησης του 2019 και δεν γνωρίζουμε του
2020, μα αυτό είναι προφανές, αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.,
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και το γνωρίζετε κ. Χριστοδουλάκη, ότι αυτή τη
στιγμή οι χώρες λειτουργούν έτσι, δεν είναι ότι κάνεις μετρήσεις, μετά
υπάρχει μία ολόκληρη διαδικασία, προκειμένου να τις αποκωδικοποιήσεις,
να τις φιλτράρεις, να τις επεξεργαστείς και να καταλήξεις στο report όπου
τελικά θα στείλουμε στην Ε.Ε., όμως οι πολίτες θα πρέπει να είναι σίγουροι
και να βασίζονται σε ένα αξιόπιστο δίκτυο».

Συμπερασματικά, από την πλευρά της ΔΕΥΑΜ σε συνεργασία με
πιστοποιημένους φορείς πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την
προστασία της δημόσιας υγείας, το δε εργαστήριο του ΠΑΚΟΕ δεν είναι

διαπιστευμένο και εφαρμόζει επιστημονικά αναξιόπιστες μεθόδους και θα θέλαμε να
σας διαβεβαιώσουμε πως το νερό του Δήμου Μυκόνου είναι απόλυτα ασφαλές. Στο
πλαίσιο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου προτίθεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που της
παρέχει ο νόμος απέναντι στην εφημερίδα.

ΔEYA ΜΥΚΟΝΟΥ