Η EUROCERT απένειμε Πιστοποιητικό ETHOS PLATINUM στην SKAG – Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕΗ EUROCERT, o αμιγώς Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης, με πολυεθνικό χαρακτήρα, απένειμε Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ETHOS PLATINUM στην εταιρία SKAG – Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ.Ειδικότερα, η SKAG – Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ, πιστοποιήθηκε από την EUROCERT για το Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο εφαρμόζει, καθώς και τις πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, την ηθική και υπεύθυνη διακυβέρνηση, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες συνιστούν τους κυριότερους πυλώνες απαιτήσεων του Προτύπου ETHOS.Το ETHOS, είναι ένα Πρότυπο Αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού με το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την EUROCERT, εστιάζοντας στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, απονέμεται το Σήμα ETHOS (συμμόρφωση >60%), ETHOS GOLD (συμμόρφωση >75%) και ETHOS PLATINUM (συμμόρφωση >90%). #SKAG #ETHOS #EUROCERT