Στην ίδρυση Δικτύου πόλεων προχωρούν Ισραήλ και Ελλάδα για τον πολιτισμό και την υγεία.

Το σχετικό κείμενο της συμφωνίας έχει ως εξής:

«Εμείς οι Δήμαρχοι των Πόλεων και των Δήμων ( Δήμοι της Ελλάδος και του Ισραήλ)

Έχοντας κατά νου την παραδοσιακή φιλία μεταξύ των δύο χωρών και το κοινό μας παρελθόν ως αρχαίοι πολιτισμοί, καθώς και

-Το γεγονός ότι ζούμε στην ίδια γειτονιά αυτού του πλανήτη και μας ενώνει η ίδια θάλασσα,

-Την επιθυμία διεύρυνσης της πολιτιστικής, οικονομικής, κοινωνικής, υγειονομικής, τουριστικής και περιβαλλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δήμων μας

-Η πεποίθηση ότι η ενίσχυση της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των δήμων θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των πολιτών μας και μεταξύ των δύο χωρών,

Επιπλέον δε,

-Γνωρίζοντας ότι οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις διεθνείς σχέσεις

-Έχοντας την πεποίθηση ότι οι πόλεις μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην ευρύτερη διεθνή συνεργασία και στην προστασία και διατήρηση της ειρήνης, του πολιτισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης, της προαγωγής της υγείας, της σταθερότητας και της αλληλεγγύης

-Πιστεύοντας ότι στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα, η Διπλωματία των Πόλεων είναι μια πρόκληση που πρέπει να ανταποκριθούν όλοι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων διεθνών σχέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα, προαγωγή της υγείας και ευημερία

Συμφωνούμε ότι:

Άρθρο 1

Οι Δήμοι του Δικτύου θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις φιλικές μας σχέσεις για την προώθηση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, ξεκινώντας από τον πολιτισμό και την υγεία.

Άρθρο 2

Οι Δήμοι του Δικτύου θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε πληροφορίες σε θέματα σχετικά με τη Διοίκηση, τις υπηρεσίες, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, δραστηριότητες πολιτισμού και υγείας, υγιούς τουρισμού, Περιβαλλοντικές δραστηριότητες καθώς και για άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3

Οι Δήμοι του Δικτύου θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και των σωματείων, των σχολείων, των ηλικιωμένων, καθώς και του εμπορικού και επιχειρηματικού τομέα της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 4

Οι Δήμοι του Δικτύου θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας και θα συμβάλλουν στην επιτυχία της μέσω της εφαρμογής και της υιοθέτησης ειδικών προγραμμάτων κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δήμων αυτών των Δικτύων που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Άρθρο 5

Οι Δήμοι του Δικτύου θα αναπτύξουν σχετικές προτάσεις χρηματοδότησης για προγράμματα της ΕΕ.

Άρθρο 6

Αρχικά, 18 πόλεις πρόκειται να γίνουν μέλη του Δικτύου – 9 από κάθε χώρα. Νέοι Δήμοι-Μέλη και από τις δύο χώρες και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά μπορούν να προστεθούν εάν γίνουν αποδεκτοί από όλα τα ιδρυτικά μέλη.

Άρθρο 7

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία, πρόκειται να συσταθεί προσωρινή γραμματεία στην Ελλάδα. Θα συσταθεί επίσης μια διευθύνουσα ομάδα που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμμετέχοντα δήμο.

Άρθρο 8

Η παρούσα Συμφωνία ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της και θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί εγγράφως με κοινή συμφωνία όλων των μερών.

Πηγή: tornosnews.gr