Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο στον τομέα του τουρισμού όρισε με απόφασή του ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς. Πρόκειται για τη δημοτική σύμβουλο Αντωνία Ανδρόνικου, η οποία ανήκει στην παράταξη της δημοτικής αρχής.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει:

Ορίζει και αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Αντωνία Ανδρόνικου του Δημητρίου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο Τουρισμού με θητεία που διαρκεί έως 17-09-2022, την εποπτεία και το συντονισμό των τουριστικών δράσεων και δραστηριοτήτων στα νησιά της Μυκόνου και Δήλου με την παρακολούθηση, καταγραφή και εκπόνηση εισηγήσεων προς τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα του Δήμου και τους φορείς του νησιού που έχουν ως σκοπό την τουριστική ανάπτυξη και την προώθηση προγραμμάτων στήριξης του τουρισμού.

Επιπλέον, για τον Δήμο Μυκόνου της ανατίθεται η εποπτεία, η μέριμνα και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων και ειδικότερα της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 8 για το Διοικητικό Τμήμα (Γραφείο οργάνωσης, προγραμματισμού και μηχανοργάνωσης) σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη:

i) την συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στο Δήμο.

ii) την εισήγηση και τον σχεδιασμό των προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου στο χώρο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

iii) την παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου, (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, φιλοξενία δημοσιογράφων, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας, κλπ.).

2.Τη συνεργασία και το συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς τουρισμού, την ένωση ξενοδόχων και λοιπούς επαγγελματικούς φορείς καθώς και με κάθε φορέα ή άτομο που δραστηριοποιείται στον τουρισμό για την καταγραφή των προβλημάτων του τομέα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά, ή διεθνή προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη και εκπαίδευση του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τη συμμετοχή του Δήμου σε συλλογικές δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού σε Μύκονο και Δήλο.

 

Πηγή: cyclades24.gr